Alimenty na rzecz rodzica znajdującego się w niedostatku

ball, people, old-2585603.jpg

W jakich sytuacjach alimenty będą przysługiwać rodzicowi ?

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża wyłącznie krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej natomiast rodzeństwem są osoby, które mają przynajmniej jednego wspólnego rodzica, przy czym bez znaczenia jest to, czy osoby te pochodzą od rodziców pozostających w związku małżeńskim.

W związku z powyższym może pojawić się sytuacja, gdy to dziecko już pełnoletnie i samodzielne zostanie zobowiązane do łożenia na swojego rodzica.

Bardzo często zdarza się, że  z pozwem o alimenty od dzieci na rzecz rodzica występuje ośrodek pomocy społecznej bądź organizacja społeczna zajmująca się pomocą rodzinie.

Istotną kwestią jest ustalenie czy uprawniony do alimentów rodzic jest w stanie funkcjonować samodzielnie czy też nie. Należy odróżnić dwie sytuacje:

1)gdy rodzic jest w stanie funkcjonować samodzielnie, lecz jego sytuacja bytowa jest tożsama z niedostatkiem – w takim przypadku rodzic może wystąpić z powództwem o alimenty,  robiąc to samodzielnie, bądź może to również zrobić – działając na jego rzecz – kierownik ośrodka pomocy społecznej;

2)gdy rodzic nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i jest umieszczany w domu pomocy społecznej, a jego dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów pobytu w DPS-ie – w takiej sytuacji ośrodek pomocy społecznej zwraca się do członków najbliższej rodziny o zawarcie umowy regulującej zasady odpłatności, natomiast w przypadku braku chęci zawarcia umowy – wydaje decyzję administracyjną ustalającą należną opłatę.

Rodzic może ubiegać się o alimenty  ze strony swego dorosłego, samodzielnego dziecka w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku, tzn. wówczas, gdy podstawowe potrzeby rodzica nie są zaspokajane, np. z wysokości uzyskiwanych dochodów rodzic nie jest w stanie pokryć kosztów swojego utrzymania.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  przewiduje kilka przesłanek, które pozwalają osobie zobowiązanej na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do rodzica. Może to nastąpić w jednej z następujących sytuacji:

1)uprawniony może dochodzić alimentów od swojego małżonka bądź byłego małżonka;

2)rodzic nie jest w niedostatku;

3)możliwości zarobkowe i majątkowe dziecka nie pozwalają na alimentowanie rodzica;

4) żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nierzadko  zdarza się, że naganną postawę rodzica dochodzącego po latach alimentów od swoich dorosłych dzieci trudno wykazać. Może to sprawić, że sąd w sprawie alimentacyjnej nie oddali powództwa, uzna bowiem, że nie zostało wykazane, iż domaganie się alimentacji przez rodzica pozostaje w niezgodzie z zasadami współżycia społecznego. Podobnie może zachować się ośrodek pomocy społecznej, nie chcąc zwolnić dziecka/-i z opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Zatem warto o wiele wcześniej zadbać, by taka postawa rodzica została udokumentowana, np. orzeczeniem sądu o ograniczeniu bądź odebraniu władzy rodzicielskiej.

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje dwa tryby zwolnienia członków najbliższej rodziny pensjonariusza DPS-u z opłaty za pobyt tej osoby w placówce:

1)zwolnienie fakultatywne (ze względu na osobistą sytuację zobowiązanego, np. chorobę, brak pracy, niepełnosprawność bądź umiarkowaną naganność postawy uprawnionego w stosunku do zobowiązanego;

2)zwolnienie obligatoryjne (ze względu na szczególnie naganną postawę uprawnionego w stosunku do zobowiązanego, jego małoletniego rodzeństwa bądź rodzica).

ZWOLNIENIE FAKULTATYWNE – Zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

1)wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2)występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3)małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;

5)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

6)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

ZWOLNIENIE OBLIGATORYJNE – Zgodnie z art. 64a ustawy o pomocy społecznej osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Pozew o alimenty przeciwko swoim dzieciom rodzic może wystąpić samodzielnie, bądź w jego imieniu pozew może złożyć również prokurator lub organizacja społeczna, zajmująca się pomocą rodzinie. Uprawnionym do reprezentowania rodzica w sądzie jest również przedstawiciel organu gminy właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Powództwo o alimenty na rzecz rodzica ma możliwość wytoczyć kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Brak zgody małżonka na rozwód

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ? Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie

- Porada prawna on-line -