Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie okoliczności określanych w prawie rodzinnym jako „negatywne przesłanki rozwodowe”.

Negatywne przesłanki rozwodowe:

1) dobro małoletnich dzieci (jeżeli dobro to miałoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu),

2) zasady współżycia społecznego:

a) sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego (rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód),

b) odmowa zgody na rozwód wyrażona przez małżonka niewinnego, o ile nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zatem odnosząc się do pierwszej negatywnej przesłanki rozwodowej,  sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Kwestia tego czy w wyniku orzeczenia rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci stron jest kwestią ocenną. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia dobra małoletniego dziecka. Zatem sąd na podstawie całokształtu stanu faktycznego danej sprawy ocenia powyższą kwestię mając na uwadze takie elementy, jak:

1)zapewnienie właściwej opieki,

2)zapewnienie odpowiednich środków do wychowania dziecka (dzieci),

3)dbałość o zdrowie fizyczne i emocjonalne oraz rozwój intelektualny,

4)utrzymanie kontaktów emocjonalnych z obojgiem rodziców.

Sąd bierze również pod uwagę:

1)wiek dzieci,

2)stopień ich wrażliwości,

3)stan ich zdrowia,

4)ich dotychczasowe stosunki z rodzicami.

Odnosząc się do drugiej negatywnej przesłanki, mówiącej o tym, że sąd nie wyda orzeczenia rozwodowego w sytuacji gdy orzeczenie to miałoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd również dokonuje oceny bazując na konkretnych okolicznościach sprawy czy dana przesłanka wystąpiła.  W odniesieniu do niniejszej przesłanki również kodeks rodzinny i opiekuńczy nie precyzuje na czym sprzeczność ta miałaby polegać.

W tej sytuacji należy odnieść się do wypracowanego stanowiska Sądu Najwyższego. Zgodnie z wytycznymi SN z 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNC 1968/5, poz. 77, wydanymi na użytek spraw rozwodowych (jak również spraw o separację) sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego zachodzi wtedy, gdy:

1)powodowałoby powstanie rażącej krzywdy jednego z małżonków (np. opuszczenie go w ciężkiej chorobie);

2)utwierdzałoby jednego z małżonków w postawie lekceważenia dla instytucji małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych (względy natury społeczno-wychowawczej).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Brak zgody małżonka na rozwód

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ? Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia

Regulamin usług prawnych online

§ 1 Niniejszy regulamin usług prawnych online (dalej: „Regulamin”) określa zasady dotyczące świadczeniausług drogą elektroniczną, w szczególności określając zasady przyjęcia usługi, zasady dotyczącewynagrodzenia oraz ewentualnymi pytaniami i

- Porada prawna on-line -