Regulamin usług prawnych online

§ 1

Niniejszy regulamin usług prawnych online (dalej: „Regulamin”) określa zasady dotyczące świadczenia
usług drogą elektroniczną, w szczególności określając zasady przyjęcia usługi, zasady dotyczące
wynagrodzenia oraz ewentualnymi pytaniami i wskazaniem rodzaju pisma, jakie ma zostać opracowane.

§ 2

Warunkiem uzyskania usługi prawnej online jest przesłanie przez klienta Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Dziuby (dalej: „Kancelaria”) wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego
na stronie Kancelarii, z dokładnym i wyczerpującym opisem problemu z jakim klient się mierzy,
dokładnym i wyczerpującym opisem stanu faktycznego sprawy, dokumentami dotyczącymi sprawy oraz
ewentualnymi pytaniami i wskazaniem rodzaju pisma, jakie ma zostać opracowane.

§ 3

W sprawach, w których udzielenie usługi prawnej online będzie wymagało szczegółowych
informacji klient może zostać poproszony o uzupełnienie informacji bądź przesłanie
dodatkowych dokumentów.

§ 4

Po otrzymaniu przez Kancelarię pełnych informacji oraz dokumentów dotyczących sprawy, zostanie
dokonana wycena usługi prawnej online. Następnie zostanie przesłana klientowi oferta wykonania usługi
zawierająca: cenę usługi, termin, formę i warunki jej wykonania oraz sposób zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

Po akceptacji warunków i opłaceniu kosztów usługi, usługa prawna online zostanie zrealizowana w
oparciu o przekazane przez klienta dokumenty i informacje.
§ 6

Wycena usługi prawnej online oraz czas niezbędny na jej przygotowanie, zależy od stopnia
skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych radcy prawnego potrzebnych do
rozpatrzenia konkretnego zagadnienia prawnego  oraz  ilości nadesłanych materiałów przez klienta.

§ 7

W przypadku zaakceptowania przez klienta wyceny, klient dokonuje wpłaty przedstawionej kwoty na
wskazany numer rachunku bankowego.

§ 8

Kancelaria określa ceny  poszczególnych usług prawnych online odrębnie dla każdej sprawy.

§ 9

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania  w tajemnicy wszystkich danych  i informacji
związanych z realizacją konkretnego zlecenia.

§ 10

W razie konieczności Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktowania  się z klientem telefonicznie lub
poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do
zrealizowania usługi online.

§ 11

Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi klient.
§ 12

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych lub niepełnych danych lub danych o
nieścisłym stanie faktycznym.

§ 13

W wypadku gdy przesłane informacje, stan sprawy lub inne szczególne okoliczności uniemożliwiają
wykonanie usługi Kancelaria ma prawo odmówić wykonania usługi.

§ 14

Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

§ 15

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Kancelarii i stanowi
integralną część zawieranej z klientem umowy.

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Brak zgody małżonka na rozwód

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ? Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie

- Porada prawna on-line -