Regulamin Sklepu

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia
umowy, informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów, a także prawa i obowiązki Kupującego i
Sprzedającego.
1. Sklep jest prowadzony przez  Agnieszkę Dziubę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy
Prawnego Agnieszka Dziuba”, ul. Powstańców Warszawy 27, 39-300 Mielec, NIP: 6482717690, REGON: 520694520.
2. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod wskazanym adresem e- mail: kontakt@adziuba.pl.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania promocji, na warunkach, które każdorazowo zostaną podane na
stronie sklepu. 
4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego
Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz
ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności
zabrania się:
– rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, 
– dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich), 
8. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
Definicje: 
– Formularz zamówienia– Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej
mojego Sklepu, umożliwiająca Ci złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie
warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.
– Kupujący/ Klient- Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem,
dokonujące zakupów w Sklepie.
– Przedsiębiorca- Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi
zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
– Konsument– Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
– Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
– Produkt lub Produkt elektroniczny –materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały
wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki,
dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także
produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
– Sklep internetowy– sklep z którego właśnie korzystasz.
– Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.
– Zamówienie- Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
– Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę
Sprzedaży.
– Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
– Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata
przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Produkty
Elektroniczne potrzebne są:
– dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
– odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
– aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
– aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku
zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
3. W przypadku problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz braku możliwości uruchomienia zakupionego
pliku należy skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając wiadomość na kontakt@adziuba.pl .
4. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać
wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
5. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami
wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z
ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać
dalszych zakupów klikając „Kontynuuj zakupy”. Jeśli Klient chce zakończyć zakupy należy nacisnąć  przycisk „Przejdź do płatności”.
6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych: imię, nazwisko, adres
e-mail, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
7. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia,
następnie po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu Tpay również zostaje wysłana informacja o numerze zamówienia,
na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony
za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.
8. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
9. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów
elektronicznych.
10.  Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści
cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje
strona z potwierdzeniem zakupu.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
2. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
3. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako
załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty
elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania.
9. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta –
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i
dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on
prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo
odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie
oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy
udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego
niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach
konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie
otrzymane od niego płatności.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach
konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę,
dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z
przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby,
bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie
(Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach,
np. na własnym dysku twardym.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym
samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w
opłacie dokonywanej przez Klienta.
4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
a) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
b) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały
edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek
innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu
poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany
jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów elektronicznych.

9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji
niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę
działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci
Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez
prawa do sublicencji.

PŁATNOŚĆ

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez
obowiązujące przepisy prawne.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów,
wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych.
Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze sprzedawcą na dane
kontaktowe podane w regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym
Sprzedawcy.
b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Tpay – na przelewie w polu
„Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na
rachunku bankowych Sprzedawcy;
5.  Przesłanie produktu nastąpi w terminie do 3 dni od momentu zaksięgowania zapłaty.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku
Produktów elektronicznych.
7.Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony,
dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce
prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych
Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej
oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o
dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Konsument ma możliwość m.in. do:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w
przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o
przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów
prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie
internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie
wskazanego postanowienia.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.
22 1  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.
22 1  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] ____________________________________________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt
………………………………………………………………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, 
słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….
Data: ____________________ Podpis __________________
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] ____________________________________________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia
………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
 przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],
Data: _____________________ Podpis Konsumenta/ 
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: 
……………………………………….

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Brak zgody małżonka na rozwód

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ? Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie

- Porada prawna on-line -

Projekt bez tytułu (48)